ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zarządzeń w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach

Rok 2016

Nr aktu prawnego                Data  podpisania aktu                            Przedmiot   sprawy                                            Uwagi                                 
  19.02.2016 Aneks nr 1/2016 do zarządzenia nr 13/2011 w sprawie ustalenia procedury gospodarowania mieniem.  
 1/2016 25.02.2016 Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w DPS w Rangórach.   
 2/2016 25.03.2016  Aneks nr 1 do zarządzenia nr 8/2014 w sprawie zmian w składzie zespołu doradczego ZFŚS w DPS w Rangórach.  
 3/2016 31.03.2016  Aneks nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 w sprawie zmian wprowadzonych regulaminu ZFŚS w Rangórach  
 4/2016 01.04.2016 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 7/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.  
 5/2016 15.04.2016 Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne staznowisko urzędnicze głównego księgowego w DPS w Rangórach.  
 

Rok 2015

Nr aktu prawnego                Data  podpisania aktu                            Przedmiot   sprawy                                            Uwagi                                 
 1/2015  02.01.2015 Aneks nr 1/2015 do zarządzenia mr 3/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu oceniania pracowników DPS w Rangorach.   
 2/2015  18.01.2015 Wprowadzenie regulaminu zasad gospodarowania odzieżą ochronną, obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej w DPS w Rangórach.  
 3/2015  10.04.2015  Wprowadzenie regulaminu pracy w DPS w Rangórach.  
 4/2015  10.04.2015 Wprowadzenie instrukcji bhp przywykonywaniu zręcznych prac transportowych oraz instrukcji bhp podnoszenia i przemieszczania osób w DPS w Rangórach.  
 5/2015  27.04.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 12/2015 w sprawie zmian do instrukcji w zakresie szkolenia bhp.  
 6/2015  27.04.2015 Wprowadzenie instrukcji kasowej w DPS w Rangórach.  
 7/2015  27.04.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 9/2011 w sprawie zmian w instrukcji dotyczącej gospoadarki magazynowej.  
8/2015
27.042015
Aneks nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 w sprawie zmian do powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego oraz wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej w DPS w Rangórach.
 
 
 9/2015  27.04.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 8/2012 w sprawie powołania zespołu terapeutyczno - opiekuńczego o określenia jego zadań.  
 11/2015  27.04.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 5/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę w DPS w Rangórach.  
 12/2015  04.05.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 6/2011 w sprawie zasad kasacji składników majątkowych w DPS w Rangórach.  
 13/2015  04.05.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 4/2012 w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego w DPS w Rangórach.  
 14/2015  14.07.2015 Wprowadzenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 15/2015 15.07.2015   Aneks nr 1 do zarządzenia nr 18/2011 w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.  
 16/2015 15.07.2015  Aneks nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 w sprawie zmian procedur dotyczących zabezpieczenia obiektu.  
 17/2015 15.07.2015 Ustalenia dnia wolnego pd pracy w miesiącu sierpniu 2015 roku w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 15.08.2015 r.  
 18/2015  07.08.2015 Zasady przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych.  
 19/2015 07.08.2015
Wprowadzenie procedury zamykania i otwierania drzwi wejściowych do budynku.
 
  05.10.2015 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 w sprawie zmian wprowadzonych do regulaminu ZFŚS w DPS w Rangórach  
 20/2015 29.10.2015 Wprowadzenie karty wykorzystania czasu pracy pracowników DPS w Rangórach.  
 21/2015 30.10.2015 Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji rocznej w DPS w Rangórach.  
 22/2015 12.12.2015 Ustalenie dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2015 roku w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 26.12.2015 rok.  
 

Rok 2014

 aktu prawnego                Data  podpisania aktu                            Przedmiot   sprawy                                            Uwagi                                 
 1/2014  02.01.2014 Ustalenie pogotowia kasowego na 2014 r.  
 2/2014  31.03.2014 Wprowadzenie instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz procedur postępowania w stanach gotowośći obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych w DPS Rangóry.  
 3/2014  15.04.2014 Ustalenie dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2014 roku w zamian za święto przypadające w sobotę.  
 4/2014  15.04.2014 Zmiana obsady "stałego dyżuru" w DPS Rangóry.  
 5/2014  23.06.2014 Wprowadzenie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro netto w DPS Rangóry.  
 6/2014  01.10.2014 Ustalenie dnia wolnego od pracy za dzień 01 listopada 2014 roku w DPS Rangóry.  
 7/2014  02.10.2014 Wyzanaczenie osób - pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w DPS Rangóry.  
 8/2014  29.12.2014  Ustalenia składu zespołu doradczego ZFŚS.  
 

Rok 2013

Nr aktu prawnego               
Data  podpisania aktu   
                        Przedmiot   sprawy                                  
         Uwagi                                 
 1/2013  02.01.2013 W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2013 rok w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 2/2013  01. 02.2013 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 3/2013  26.03.2013 W sprawie wprowadzenia regulaminu oceniania pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Rangorach.  
 4/2013  28.03.2013 W sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 5/2013  24.05.2013 W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu 9-cio  osobowego marki FIAT Scudo o numerze rejestracyjnym NEB 25007  
 6/2013  01.09.2013 W sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 7/2013  30.10.2013 W sprawie inwentaryzacji rocznej.  

Rok 2012

Nr aktu prawnego               
Data  podpisania aktu   
                        Przedmiot   sprawy                                  
         Uwagi                                 
 1/2012  02.01.2012 Ustalenie pogotowia kasowego na 2012 r.  
 2/2012  27.01.2012 Szczegółowe procedury stosowane w DPS Rangóry  aneks nr 1 do zarządzenia nr 13/2008 z dnia 02.12.2008r.
 3/2012  31.01.2012 Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w DPS Rangóry.  
 4/2012  31.01.2012 Zasady korzystania z samochodu służbowego w DPS Rangóry.  
 5/2012  01.02.2012 Wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w DPS Rangóry.  
 6/2012  02.02.2012 Wprowadzenie Zakładowej Księgi Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej w DPS Rangóry.  
 7/2012  02.02.2012 Wprowadzenie Regulaminu Mieszkańców w DPS Rangóry.  
 8/2012  28.03.2012 Powołanie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego i określenie jego zadań.  
 9/2012  28.03.2012 Wysokość należności przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej własnym samochodem.  aneks nr 2 do zarządzenia nr 4/2009 z dnia 01.07.2009 rok.
 11/2012  12.07.2012 Wprowadzenie instrukcji przechowywania i wydawania kluczy do pokoi administracyjnych w DPS Rangóry.  
 12/2012  06.08.2012 W sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok.  
 13/2012  10.09.2012 W sprawie wprowadzenia procedury czyszczenia i dezynfekcji instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 14/2012  10.09.2012 W sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok..  
 15/2012   10.09.2012  W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro netto w Domu Pomocy Społecznej w Ragórach.  
 16/2012  20.11.2012 W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 17/2012  20.11.2012 W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro netto w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
  18/2012  11.12.2012 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.  
 

Rok 2011

aktu prawnego               
Data  podpisania aktu   
                        Przedmiot   sprawy                                  
         Uwagi                                 
 1/2011  02.01.2011 Ustalenie pogotowia kasowego na 2011 r.  
 2/2011  01.05.2011 Zmiana normy zużycia paliwa w samochodzie Citroen Jumper.  
 3/2011  27.06.2011 Zwrot kosztów zakupu okularów.
 4/2011  05.07.2011 Zmiana składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
 5/2011  11.07.2011 Zmiany-zasady (polityka) rachunkowości w DPS.
 6/2011  07.11.2011  Kasacja składników majątkowych.
 7/2011  07.11.2011 Regulamin wynagradzania pracowników DPS Rangóry.
 8/2011  08.11.2011 Ustalenie terminu kasacji w DPS Rangóry.
 9/2011  10.11.2011 Instrukcja dotycząca gospodarki magazynowej.
 10/2011  10.11.2011 Zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości.
 11/2011  15.11.2011 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 12/2011  16.11.2011 Instrukcja w zakresie szkolenia bhp.
 13/2011  18.11.2011 Procedury gospodarowania mieniem.
 14/2011  21.11.2011 Odpowiedzialność materialna pracowników.
 15/2011  21.11.2011 Zasady zarządzania ryzykiem.
 16/2011  23.11.2011 Wykaz dokumentow obowiązujących w DPS Rangóry.
 17/2011  09.12.2011 Zasady wydawania i rejestracji upoważnień.
 18/2011  20.12.2011 Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Rok 2010

aktu prawnego               
Data  podpisania aktu   
                        Przedmiot   sprawy                                  
         Uwagi                                 
 1/2010  02.01.2010 Ustalenie pogotowia kasowego na 2010r.  
 3/2010  14.04.2010 Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych DPS Rangóry.  
 4/2010  15.04.2010 Dzień wolny za 01.05.2010r. (wolna sobota).  
 5/2010  07.09.2010 Zmiana normy paliwowej w samochodzie służbowym Citroen Jumper.  
 6/2010  22.11.2010 Dzień wolny za 25.12.2010r.(wolna sobota).  
 8/2010  30.11.2010 Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt.  
 9/2010  01.12.2010 Inwentaryzacja roczna  .
 11/2010  31.12.2010 Sporządzenie sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez DPS Rangóry.  
 12/2010  31.12.2010 Wprowadzenie zasad (polityka) rachunkowości w DPS Rangóry.  
 

Rok 2009

aktu prawnego               
Data  podpisania aktu   
                        Przedmiot   sprawy                                  
         Uwagi                                 
 1/2009  02.01.2009 Ustalenie pogotowia kasowego na 2009 r.  
 2/2009  01.04.2009 Preliminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DPS Rangóry  
 4/2009  01.07.2009 Warunki używania samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w podróży służbowej.   
 5/2009  24.07.2009 Dzień wolny od pracy.  
 6/2009  30.07.2009 Wyznaczenie pracowników do pierwszej pomocy w zakładzie.  
 7/2009  30.07.2009 Wyznaczenie pracowników do wykonania działań w zakresie ewakuacji.  
 8/2009  28.09.2009 Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 EURO.   
 9/2009  31.10.2009 Wprowadzenie instrukcji kasowej DPS Rangóry.  
10/2009  05.11.2009 Przeprowadzenie inwentaryzacji w DPS Rangóry.  
12/2009  16.11.2009 Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji DPS Rangóry.  
13/2009  19.11.2009 Ustalenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w DPS Rangóry.  
14/2009  02.12.2009 Dzień 24.12.2009r. lub 28.12.2009r. wolny od pracy.  
15/2009  04.12.2009 Tryb i zasady dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w DPS Rangóry zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.  
 

Rok 2008

aktu prawnego               
Data  podpisania aktu   
                        Przedmiot   sprawy                                  
         Uwagi                                 
 1/2008  02.01.2008 Ustalenie pogotowia kasowego na 2008r.  
 2/2008  01.04.2008 Preliminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DPS Rangóry  
 3/2008  15.04.2008 Regulamin Pracy DPS Rangóry  
 4/2008  30.04.2008 Regulamin Wynagradzania pracowników DPS Rangóry.  
 5/2008  25.04.2008 Dzień wolny za 03.05.2008r. święto przypadające w sobotę.  
 6/2008  25.05.2008 Zmiana normy zużycia paliwa w samochodzie Citroen Jumper  
 7/2008  11.08.2008 Powołanie obsady "stałego dyżuru" w DPS  
 8/2008  15.09.2008 Powołanie Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy oraz zakresu jej działania.  
10/2008  27.10.2008 Dzień wolny za 01.11.2008r. święto przypadające w sobotę.  
11/2008  27.10.2008 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.  
13/2008  02.12.2008 Wprowadzenie szczegółowych procedur stosowanych w DPS.  
14/2008  04.12.2008 Wprowadzenie instrukcji przyjętych zasad rachunkowości, wykonywania finansowej kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w DPS.  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Prusik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Mizdal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-06 12:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-06 12:07:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-19 13:04:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »